Aplicații

În cadrul procesului de aplicare pentru fonduri europene, echipa WBH oferă servicii integrate menite să faciliteze identificarea și recunoașterea documentelor precum și a condițiilor de eligibilitate necesare de îndeplinit cu scopul elaborării cererii de finanțare pe baza acestora. În acest sens, serviciile oferite sunt:

 • Identificarea apelului de proiect corespunzătorul tipului de proiect;
 • Deschiderea contului pe platforma MySmis2014;

 • Configurarea profilului de MySmis2014 pentru solicitant și partener/parteneri;
 • Verificarea documentației administrative cu scopul respectării tuturor condițiilor de eligibilitate și asigurării integralității dosarului;

 • Suport tehnic în etapa de evaluare a conformității și a eligibilității.

 • Suport tehnic în etapa de evaluare tehnică – financiară.

 • Suport tehnic în etapa de contractare.

Depunere

Depunerea proiectului presupune realizarea a doua etape, și anume: redactarea și încărcarea proiectului împreuna cu toate celelalte documente. Astfel,  WBH oferă servicii integrate în cadrul procesului de depunere:

 • Redactarea secțiunilor proiectului (titlu proiect, informații privind solicitantul: date de identificare, date financiare, structura grupului, atribute proiect, responsabil proiect, persoana de contact, capacitate solicitant, localizare proiect, descrierea proiectului: obiective, rezultate așteptate, context, justificare, grup țintă, sustenabilitate, relevanță, riscuri, principii orizontale, metodologie, indicatori prestabiliți, plan de achiziții, resurse umane implicate, resurse materiale implicate, activități previzionate, graficul de rambursare);

 • Realizarea bugetului proiectului cu respectarea condițiilor de eligibilitate ale cheltuielilor directe si indirecte;

 • Realizarea documentelor justificative (acorduri de parteneriat, documentelor ce atesta capacitatea de implementare a proiectului, calendarul activităților, documentației suport pentru realizarea procesului de angajare);

 • Încărcarea documentației in sistemul MySmis2014;

 • Încărcarea secțiunilor descriptive in sistemul MySmis2014;

 • Încărcarea bugetului de proiect in sistemul MySmis2014;

Contractare

Procesul de contractare poate dura luni de zile din perspectiva faptului ca OI/AM poate solicita clarificări cu privire la anumite secțiuni ale cererii de finanțare sau documente. În acest sens, stakeholderii implicați în proiect vor avea responsabilitatea de a realiza o serie de proceduri de ordin administrativ, printre care pot fi enumerate, cu titlu de exemplu, următoarele:

 • Re-semnarea acordului de parteneriat (in urma uni reverificări, în vederea asigurării conformității);

 • Analizarea eventualelor clarificări emise de autoritățile relevante, cât și întocmirea documentației suport solicitate, sau structurarea într-o maniera elocventa a tuturor justificărilor menite să contribuie la furnizarea informațiilor adiționale solicitate – proces ce trebuie realizat in termenul comunicat de către autoritățile relevante, ce poate varia de la 2 pana la 10 zile (interval menționat cu titlu de exemplu);

 • Actualizarea componentelor aferente procesului de management a proiectului, precum graficul de rambursare si calendarul activităților;

 • Întocmirea documentației suport pentru realizarea procesului de angajare a resurselor umane implicate in cadrul proiectului;

 • Întocmirea notificării privind resursele umane implicate in implementarea proiectului si transmiterea acesteia – pot fi necesare notificări multiple, determinate de selecția riguroasa a resurselor umane, putând interveni decalări;

 • Întocmirea notificării privind implicarea în proiect a coordonatorilor la nivel de parteneriatului și transmiterea acesteia (poate fi înglobata în notificarea privind resursele umane implicate în implementarea proiectului, după caz);