Întocmire Cereri: Rambursare, Prefinanțare, Plată

Cererea de rambursare este documentul care servește la solicitarea decontării pentru cheltuielile realizate. Aceasta este întocmită de către echipa WBH și pregătită pentru transmiterea către AM/OI, alături de celelalte documente suport:

 • FIF – formular de identificare financiară;

 • Extrasul de cont înființat pentru rambursare sau prefinanțare;

 • Dovada plații, extras pentru contul IBAN utilizat pentru plățile aferente proiectului;

 • Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor în cadrul operațiunii finanțate din FEDR, FSE și FC;
 • Documente justificative aferente plăților realizate în cadrul proiectului;

 • Evidența cheltuielilor;

 • Raportul tehnic – Anexa 9:

 • Alte documente justificative.

Cererea de rambursare, semnată electronic de către reprezentatul legal și înregistrată conform prevederilor legale și reglementării interne ale instituțiilor emitente este transmisă prin intermediul platformei MySMIS2014. Rambursarea cheltuielilor se realizează pe parcursul întregului proiect, în mod treptat și va fi transmisă conform Graficului de depunere anexat contractului de finanțare.

Cererea de prefinanțare

Cererea de prefinanțare reprezintă documentul prin care se poate solicita plata unei prefinanțări în mai multe tranșe de maximum 10% pentru parteneri sau de 30% la nivelul întregului proiect,  din suma totala eligibila a proiectului, cu următoarele condiții:

Să nu se depășească valoarea totala eligibila a contractului de finanțare.

Ultima tranșă nu trebuie să depășească durata contractului de finanțare.

Cererea de prefinanțare, conform Anexa 1, este transmisă prin platforma MySMIS2014, alături de alte documente:

 • FIF – formular de identificare financiară;

 • Scrisoare care să ateste deschiderea contului pentru prefinanțarea emisă;

 • Notă justificativă;

Cererea de plată

Cererea de plata este documentul prin care se solicită obținerea unei sume de bani ce să asigure plata unor cheltuieli viitoare. Aceasta se trimite prin intermediul platformei MySMIS 2014 conform graficului de depunere, completând-se formularul de Cerere de plata regăsită în Anexa 3 – Cerere de plata.

Alături de cererea de plata vor fi trimise și următoarele documente:

 • FIF – formular de identificare financiară sau scrisoare care să ateste deschiderea contului de trezorerie pentru cererea de finanțare;

 • Ordine de plată;

 • Alte documente justificative;

 • Raportul tehnic – Anexa 9;

Monitorizare cheltuieli

Serviciile de monitorizare a cheltuielilor oferite de către echipa WBH presupun:

 • Evidența în timp real a economiilor în vederea depunerii actelor adiționale pentru alte linii bugetare;

 • Monitorizarea bugetului în vederea diminuării necorelării cheltuielilor cu ceea ce este prevăzut in buget;

 • Monitorizarea gradului de implementarea a proiectului;

 • Centralizarea cheltuielilor rambursate, a celor viitoare și a necesarului financiar pentru acoperirea acestora;

Actualizarea graficelor de rambursare

Echipa WBH oferă servicii de actualizare a graficelor de depunere a cererilor de rambursare cu scopul solicitării plaților conform acestuia. În acest sens, graficul de depunere a cererilor va cuprinde următoarele secțiuni:

 • Numărul cererii;

 • Tipul cererii;

 • Data aproximativă de transmitere a cererii;

 • Valoarea eligibilă aproximativă aferentă cererii;

În momentul realizării unei cereri, graficul va fi revizuit și actualizat implicit pentru întreaga perioada a proiectului.

Pentru mai multe informații despre servicii, dar și despre compania Wilshire Business House, puteți accesa pagina Despre noi.

Detalii aici